Geschiedenis

Ph. Devaux      
Ph. Devaux

J. Dopp

R. Feys

Ch. Perelman

L. Apostel

     

1955

Op 21 mei 1955 werd de VZW genaamd "Centre National de Recherches de Logique - Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica" (afgekort "CNRL-NCNL") opgericht door:

Philippe Devaux, professor aan de Universiteit van Luik
Joseph Dopp, professor aan de Universiteit van Leuven
Robert Feys, professor aan de Universiteit van Leuven
Maximilien Freson, secretaris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO)
Chaïm Perelman, professor aan de Université libre de Bruxelles
Léo Apostel, professor aan de Université libre de Bruxelles
Franz Crahay, professor aan Lovanium

1959

Tijdens haar statutaire algemene Vergadering van 18 maart 1959 heeft het NCNL de volgende besluiten genomen:

Bureau

De heer Leo Apostel, bijzonder hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles en docent aan de Rijksuniversiteit Gent, wordt verkozen tot lid van het Bureau tot 1 januari 1960.

Statuten

Statuut 7. De woorden "in de loop van het laatste trimester van het burgerlijk jaar" moeten vervangen worden door de woorden "in de loop van het eerste trimester van het burgerlijk jaar".

Wetenschappelijk secretaris, Ch. Perelman
Voorzitter, R. Feys

1960

Bureau

Ontslag: Maximilien Freson, secretaris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, secretaris-penningmeester van het Centrum.

Aanstelling: Joseph Dopp, professor aan de Universiteit van Leuven, secretaris-penningmeester van het Centrum.

1962

Bureau

In overeenstemming met haar statuten, die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1955 (bijlage nummer 2082, p. 747), heeft het Centrum tijdens de Algemene Vergadering van 23 december 1961 de samenstelling van het Bureau op de volgende wijze aangepast:

Philippe Devaux, professor aan de Universiteit van Luik, voorzitter
Joseph Dopp, professor aan de Universiteit van Leuven, vice-voorzitter
Chaïm Perelman, professor aan de Universiteit van Gent
Jacques Ruytinx, docent aan de Université libre de Bruxelles
Jean Ladrière, professor aan de Universiteit van Leuven
Franz Crahay, professor aan Lovanium

1967

Varia

De statutaire Algemene Vergadering werd gehouden op 14 januari 1967 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 in Brussel. De rekeningen werden er gecontroleerd en goedgekeurd. Het programma werd gevestigd alsook het budget met het oog op de organisatie van een internationaal colloquium in Luik van 3 tot 9 september 1967. Het bedrag van het jaarlijkse abonnementsgeld voor Logique et Analyse werd aangepast (350 Belgische Frank). De heren Borgers (KUL) en Issmann (ULB) werden toegevoegd aan het Bureau.

De voorzitter
Prof. Philippe Devaux
De leden
De heren Perelman, Dopp, Ladrière, Apostel, Ruytinx en Gochet.

1968

Mandaat

De statutaire algemene Vergadering werd gehouden op 10 februari 1968 in de Universitaire Stichting, in aanwezigheid van de heren Devaux, Dopp, Perelman en Ruytinx. De jaarrekeningen van 1967 werden gecontroleerd en goedgekeurd. Er werd besloten de mandaten van de leden van de promotiecommissie te verlengen.
Wat betreft het penningmeesterschap: Dopp werd op zijn vraag ontheven van deze functie en opgevolgd door Ruytinx, die de taken overnam met ingang van de eerste januari 1968.

De voorzitter
(getekend) Prof. Philippe Devaux.
Voor de heren Dopp, Perelman, Apostel, Ladrière, Ruytinx, Borgers, Issmann, Crahay en Gochet.

1970

Bureau

De statutaire Algemene Vergadering werd gehouden op 21 februari 1970 in de Universitaire Stichting, in aanwezigheid van de heren Devaux, Dopp, Perelman, Borgers, Ruytinx en Gochet. De heren Apostel en Crahay waren verontschuldigd. De rekeningen werden goedgekeurd, het tijdschrift Logique et Analyse werd behandeld en ook de correspondentie: brief van Prof. Apostel, betreffende het activiteitenprogramma van het Centrum voor 1970, de resultaten van het colloquium over deontische logica en juridisch redeneren van 1969 en het congres juridisch redeneren van 1971. De voorzitter trad af omwille van persoonlijke redenen en de heer Perelman (ULB) werd tot voorzitter benoemd, volgens de unanieme uitslag van de geheime stemming.

1971

Tijdens de algemene Vergadering die werd gehouden op 16 januari 1971 in de Universitaire Stichting, werd het Bureau als volgt samengesteld:

Voorzitter: Prof. Ch. Perelman (ULB)
Vice-voorzitters: Prof. J. Dopp (Leuven) en Prof. L. Apostel (Gent)
Penningmeester: Prof. J. Ruytinx (VUB)
Secretaris: Eerste assistent P. Gochet (Luik)

1985

Administratief overleg

Tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 12 januari 1985 in de Universitaire Stichting werd het Bureau als volgt samengesteld:

Voorzitter: Prof. Jean Ladrière (UCL)
Vice-voorzitter van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Diderik Batens (Gent)
Vice-voorzitter van de Franstalige afdeling: Prof. Hubert Hubien (Luik)
Penningmeester: Prof. Jacques Ruytinx (VUB)
Secretaris: Prof. Paul Gochet (Luik)

1986

Ontslag-Aanstelling

Tijdens de algemene Vergadering gehouden op zaterdag 22 februari 1986 in de Universitaire Stichting, werd Prof. F. Lowenthal (Mons) verkozen tot penningmeester ter vervanging van Prof. J. Ruytinx (Brussel), die ontslag kreeg van deze functie.

1992

Ontslag-Aanstelling

Bij haar samenkomst van 25 januari 1992 heeft het Bureau haar samenstelling als volgt aangepast:

Penningmeester: de heer André Pétry (ISIL) in plaats van de heer Francis Lowenthal.

1995

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 17 december 1994 heeft het Bureau beslist dat ze samengesteld zal zijn als volgt:

Voorzitter: Prof. Diderik Batens (UGent)
Vice-voorzitter van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Jean Paul Van Bendegem (VUB)
Vice-voorzitter van de Franstalige afdeling: Prof. Marcel Crabbé
Penningmeester: Prof. André Pétry (ISIL)
Secretaris van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Roger Vergauwen (KUL)
Secretaris van de Franstalige afdeling: Prof. Jan De Greef (UCL)

2000

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 13 november 1999 heeft de Algemene Vergadering het Bureau in haar functies heraangesteld. De samenstelling blijft als volgt:

Voorzitter: Prof. Diderik Batens (UGent)
Vice-voorzitter van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Jean Paul Van Bendegem (VUB)
Vice-voorzitter van de Franstalige afdeling: Prof. Marcel Crabbé (UCL)
Penningmeester: Prof. André Pétry (ISIL)
Secretaris van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Roger Vergauwen (KUL)
Secretaris van de Franstalige afdeling: Prof. Jan De Greef (UCL)

2001

Administratief overleg

Bij haar samenkomst van 6 oktober 2001 heeft de Algemene Vergadering besloten om het Bureau als volgt samen te stellen:

Voorzitter: Prof. Jean Paul van Bendegem (VUB)
Vice-voorzitter van de Nederlandstalige afdeling: Prof. Roger Vergauwen (KUL)
Vice-voorzitter van de Franstalige afdeling: Prof. Marcel Crabbé (UCL)
Penningmeester: Prof. André Pétry (ISIL)
Secretaris: Prof. Jan De Greef (UCL)

2004

Tijdens de vergadering van 11 december 2004, werden de statuten in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet betreffende de VZW en de volgende samenstelling van het bureau aangenomen.

Voorzitter: Jean Paul Van Bendegem (VUB)
Vice-voorzitter: Marcel Crabb (UCL)
Vice-voorzitter: Roger Vergauwen (KUL)
Penningmeester: Andr Ptry (ISIL)
Secretaris: Sonja Smets (VUB)
Lid Universiteit Gent: Joke Meheus
Lid Universit de Lige: Franois Beets
Lid Universit catholique de Louvain: Marcel Crabb
Lid Universit libre de Bruxelles: Philippe Kreutz
Lid Facults universitaires Notre-Dame de la Paix: Bertrand Hespel
Lid Katholieke Universiteit Leuven: Roger Vergauwen
Lid Universit de Mons-Hainaut: Christian Michaux
Lid Vrije Universiteit Brussel: Jean Paul Van Bendegem

2009

Op 28 februari 2009, het nieuw bestuur wordt samengesteld.

Voorzitter: Marcel Crabbé (UCL)
Vice-voorzitter: Roger Vergauwen (KUL)
Vice-voorzitter: Bruno Leclercq (ULg)
Secretaris: Bart Van Kerkhove (VUB)
Penningmeester: André Pétry (ISIL)
Vertegenwoordigers van de instellingen:
Vrije Universiteit Brussel: Jean Paul Van Bendegem
Université libre de Bruxelles: Philippe Kreutz, Marc Peeters
Facultés universitaires Saint-Louis: Thierry Lavendhomme
Universiteit Gent: Joke Meheus
Katholieke Universiteit Leuven: Roger Vergauwen
Université catholique de Louvain: Jacques Riche
Université de Liège: François Beets
Université de Mons: Christian Michaux
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix: Bertrand Hespel

2015

Op 14 maart 2015 wordt het nieuwe Bureau als volgt samengesteld:

Voorzitter: Roger Vergauwen (KULeuven)
Vice-voorzitter: Bruno Leclercq (ULg)
Vice-voorzitter:  Bart Van Kerkhove (VUB, UHasselt)
Secretaris: Steffen Ducheyne (VUB)
Penningmeester: André Pétry (ISIL)

Vertegenwoordigers van de instellingen
Vrije Universiteit Brussel: Jean Paul Van Bendegem
Université libre de Bruxelles: Philippe Kreutz
Facultés universitaires Saint-Louis: Thierry Lavendhomme
Universiteit Gent: Andreas Weiermann
Katholieke Universiteit Leuven: Filip Buekens
Université catholique de Louvain: Jacques Riche
Université de Liège: Bruno Leclercq
Université de Mons: Christian Michaux
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix: Bertrand Hespel
Universiteit Antwerpen: Bert Leuridan
maart 2016