Prijs van het NCNL

Het NCNL reikt elke twee jaar een prijs uit ter bekroning van een masterproef binnen het vakgebied van de logica. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet het om een verhandeling gaan waarin redeneervormen met behulp van formele of informele methoden bestudeerd worden (cfr. art. 2 uit de statuten van het NCNL dat stelt: "De vereniging heeft tot doel onderzoek in de logica te realiseren, op te starten en te coördineren, en meer bepaald deze onderzoekingen die redeneringen bestuderen hetzij met gebruik van formele methodes, hetzij met gebruik van informele methodes.") en die in de drie jaren die voorafgaan aan de uitreiking van de prijs aan een Belgische universiteit ingediend of verdedigd werden. Werken over volgende onderwerpen zijn aanvaardbaar:

  • de algemene studie van logische systemen en hun semantiek, met inbegrip van niet-klassieke logica's en algebraïsche logica;
  • informele logica en argumentatietheorie;
  • filosofische logica en formele epistemologie, met inbegrip van interacties met beslissingstheorie en speltheorie;
  • de geschiedenis, filosofie en methodologie van logica en wiskunde, met inbegrip van de geschiedenis van de filosofie van logica en wiskunde;
  • toepassingen van logica binnen de wetenschappen, zoals wiskunde, computerwetenschappen, cognitieve wetenschappen en linguïstiek; en logische esultaten die grondslagenkwesties in de wetenschappen aansnijden; en
  • logische modellen van cognitie, redeneren, rationaliteit, ontdekking, probleem-oplossen, verklaringen en/of causaliteit.

De prijs bestaat uit een geldsom van 1500 euro, die geldt als vergoeding voor wetenschappelijke onkosten.

Aanvragen, vergezeld van een elektronische versie van de verhandeling, dienen het NCNL te bereiken voor 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de uitreiking van de prijs.

De aanvragen voor de editie van 2022 worden samen met een elektronische versie van de verhandeling per email gericht aan het NCNL ten laatste op 31 december 2021.

 


 

Laureaten

2020
De Bondt Ben (UGent)
Masterproef : Sets Trees and Incompleteness. (2018) 
2018
ex aequo
De Conick Thijs (UGent)
Masterproef : An Investigation into the Role of Quantifiers in Deontic Logics (2017)
Berteloot Mathieu (KULeuven)
Masterproef : Een naturalistische verklaring voor logische geldigheidende rationalistische kritiek (2017)
2016
De prijs werd niet toegekend in 2016.
2014
ex aequo
Hiernaux Quentin (ULB)
Masterproef : Étude des relations métaphysiques entre la logique modale et la philosophie des sciences : la logique des noms propres de Saul Kripke et ses implications épistémologiques et nomologiques dans les sciences du vivant (2013)
Regnault Nathalie (ULB)
Masterproef : A study about Hilbert's fifth problem for local groups (2012)
2013
ex aequo
Frans Joachim (VUB)
Masterproef : Het Indispensability Argument. Analyse van het wiskundig realismedebat aan de hand van het gebruik van wiskunde in wetenschap
Van der Meeren Jeroen (UGent)
Masterproef : Axiomatische Benaderingen van Niet-Standaard Analyse
2012
ex aequo
Brouette Quentin (UMons)
Masterproef : Groupes définissables dans les structures o-minimales et groupes de Lie (2009) 
Genten Pierre (UCL)
Masterproef : Le rejet du raisonnement par l’absurde par la logique intuitionniste (2010)
2011
De Vuyst Jonas (VUB)
Masterproef : On Indexicals and Contexts: An Inquiry Into Modal Logic and Artificial Agents (2008) 

 

12 februari 2016